เกี่ยวกับเรา > นโยบายคุณภาพ
 
 
นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นในการผลิต จำหน่าย ส่งมอบปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าสูงสุด และให้มีการปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ที่บริษัททีพีไอ โพลีนฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9000 เป็นครั้งแรก
ความสำเร็จในครั้งนั้น เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทยิ่งมุ่งมั่นในปรับปรุงระบบในการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้น
จนเมื่อมาตรฐาน ISO 9000 มีการปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นปี 2000 บริษัทฯได้กำหนดแนวทางในการนำ
ความพึงพอใจของลูกค้ามากำหนดเป็นเป้าหมายในทำงาน โดยเน้นให้มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากความพร้อมเพรียง ความร่วมมือของพนักงาน ทำให้การดำเนินการขอการรับรอง ISO 9001 : 2000
เป็นไปด้วยความราบรื่น จนได้รับการรับรองมาตรฐานISO 9001 : 2000 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2546
จากสถาบันนานาชาติ AJA Registrars

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐาน ISO 14001
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการ และได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ AJA Registrars
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2545 บริษัทฯ ได้จัดทำดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ เช่น เครื่องดักฝุ่นชนิดไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitation) ตลอดจนการตรวจวัดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในบริเวณรอบ ๆ โรงงาน และชุมชนใกล้เคียง จึงจัดทำเป็นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นำข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาปรับปรุงการทำงาน และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงงานให้ทัศนวิสัยดูสวยงาม
และร่มรื่นและยังมีการดำเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จนได้รับรางวัลโรงงาน
ควบคุมที่อนุรักษ์พลังงานยอดเยี่ยม จากการประกวดอนุรักษ์พลังงานดีเด่นปี พ.ศ. 2541
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้นำมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มอก. 18001 มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบดังกล่าว มุ่งเน้นในการลดความเสี่ยง
อันตราย และอุบัติเหตุต่าง ๆ ของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การประเมิน
ความเสี่ยงจากการทำงาน การสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การเตรียมความพร้อม
และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน จนสามารถทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศในปี พ.ศ. 2545 จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญ และบริษัทยัง
ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
มอก. 18001 และ OHSAS 18001 จากสถาบันนานาชาติ AJA Registrars ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546

ความสำเร็จของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ
ด้านต่าง ๆ เกิดจากการสนับสนุนของทุกส่วนงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ
ชั้น เป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญ ทำให้เราก้าวเดินต่อไปในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพของ”ทีพีไอ โพลีน”
อย่างไม่หยุดยั้ง

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข