ลูกค้าสัมพันธ์ > ฝ่ายขาย > ภาคอีสาน
 
 
ข่าวสารฝ่ายขายภาคอีสาน

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2551 (แผนกขายภาคอีสานตอนบน)

  1. วันที่ 15 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณสุวิบูลย์ กุลตังวัฒนา หจก.วิบูลย์เอ็นจิเนียริ่ง

  2. วันที่ 16 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณมลนภา รัตนถิรพันธ์ หจก.อุดรไทยฟ้า

  3. วันที่ 19 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณเส็ง แซ่เอี๊ยบ หจก.เอี่ยมเส็งค้าวัสดุคอนกรีต

  4. วันที่ 21 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณปัญญา ตั้งวิบูลย์ผล หจก.วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต

  5. วันที่ 27 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณจิมเฮียง แซ่เอี๊ยบ หจก.เอี่ยมเส็งค้าวัสดุคอนกรีต

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2551 (แผนกขายภาคอีสานตอนล่าง)

  1. แผนกขายอีสานล่าง ขออวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 19 กันยายน ของคุณสฤษดิ์ ประดับศรี หจก.ทรัพย์สินอนันต์เลิงนกทา จ.ยโสธร ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

  2. แผนกอีสานล่าง ขออวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 28 กันยายน 2551 ของคุณพูนทรัพย์ ทองธรรมชาติ หจก.พีทีซี พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป


 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข