เกี่ยวกับเรา > สาส์นจากผู้บริหาร
 
 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำเพื่อป้อน
ให้กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใน
ภาวะที่ประเทศชาติขาดเงินตราต่างประเทศอย่างหนักและก่อให้เกิดการว่าจ้างแรง
งานมากมาย บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบใน
ฐานะองค์กรที่ดีของประเทศไทยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงลงทุน
ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมต่าง ๆ จำนวนมาก รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวด
ล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ และรัฐบาลในการปลูกป่า เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการพิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน
จังหวัดสระบุรีและทั่วประเทศ ด้วยเหตุนี้เราจึงนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานสากล ISO 14001 มาปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท มาตรฐานที่เข้มงวดนี้ช่วยทำให้เราใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและพลังงานได้มากที่สุด
ช่วยลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

ความสำเร็จในการได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะของพนักงานทุกคนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผมจึงใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยให้เราประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม เราจะต้องไม่หยุดยั้งอยู่แค่ความสำเร็จแต่เพียงเท่านี้ เราจะต้องปรับปรุงการทำงานของเราต่อไป และพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนรุ่นหลัง

 

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการ
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

 

 

 

 

 

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข