การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
 
 

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คั้งที่ 1/2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร TPI Tower เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่มมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 80/2552
 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79/2551
 3. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธัยวาคม 2551
 4. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
 8. ข้อมูลพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 11. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัทฯ

 

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข