ข้อมูลการลงทุน
 
 
ประกาศนโยบาย CSR / ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ
 1. 107_2557 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 2. 108_2557 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 3. 109_2557 การรับและการให้ของขวัญ ทัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
 4. 111_2557 ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. 112_2557 สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
 6. 113_2557 นโยบายสิทธิมนุษยชนสากล
 7. 114_2557 การรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
 8. 120_2557 การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู้ค้า
 9. 121_2557 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 10. 122_2557 การปฏิบัติต่อลูกค้า
 11. 123_2557 การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
 12. 124_2557 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงรายงานทางบัญชีและการเงิน

 

 
 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข