การลงทุน > งบการเงินและรายงานประจำปี
 
 
 • การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ
 • งบการเงินประจำปี
 • รายงานประจำปี
ประชุมสามัญประจำปี

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร TPI Tower เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานะที่ประชุม
 9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ประชุมวิสามัญประจำปี

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร TPI Tower เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

รายงานการประชุมวิสามัญผูั้ถือหุ้นครั้งที่ 1-2557

 

 
 
 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข