ข้อมูลการลงทุน
 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค LDPE/EVA โดยมีกิจการร่วมทุนในธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก นอกจากนี้ยังมีกิจการการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจประกันชีวิตเป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทั้งหมดของบริษัท มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา (ASTM) และสหพันธ์ยุโรป (EU) โดยเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ของคนไทยรายแรกที่
ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9002 สามารถผ่านมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ทำให้สามารถส่งออกปูนทีพีไอไปยังรัฐแคลิฟอเนียซึ่ง
ขึ้นชื่อ ดูแลและระมัดระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด
ในโลก

ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษํทมีโรงงานปูนซีเมนต์ 3 โรงตั้งอยู่ในพื้้นที่แห่งเดียว

กันและติดกับเหมืองหินปูนของบริษัท รวมทั้งมีเครือข่ายการตลากและการจัดส่้งที่ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำมาก โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประัเทศ และยังเป้นผู้นำและครองส่วนแบ่งการตลาดปูน
สำเร็จรูปที่สูงที่สุดในประเทศ นอกจากนี้บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ในฐานะเป็นบริษัทย่อยยัง
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จรายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทย

ด้านผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก บริษัทเป็นผู้นำและครองส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
LDPE และ EVA สูงสุดในประเทศ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่กี่รายในโลก
ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก EVA

การประชุมผู้ถือหุ้น

 
 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข