เกี่ยวกับเรา > ภาพรวมธุรกิจ
 
 
ธุรกิจซีเมนต์
 • เป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำที่สามารถครอง สัดส่วนการตลาดในประเทศได้ประมาณร้อยละ 20 ในช่วงระยะในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี ครองความเป็นผู้นำในสัดส่วนการตลาดใน ประเทศสำหรับปูนสำเร็จรูป
 • เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำ
  ของทั้งในและระหว่างประเทศ ที่มีต้นทุน
  การผลิตต่ำสุด
 • เป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายแรก ในประเทศ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล
  ด้านคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันนานาชาติ
 • รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับมาตรฐานสากล ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000
  ในขอบข่ายการผลิต และ จำหน่ายปูนซีเมนต์ แบบครบทั้งในส่วน โรงงานสระบุรี สำนักงานใหญ่
  และศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ จากสถาาบัน AJA Registrars
 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จำนวน 2 ฉบับ ในขอบข่ายการผลิต ปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001 ในขอบข่ายการผลิตปูนซีเมนต์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากสถาบัน AJA Registrars
 • สถานประกอบการยอดเยี่ยม ประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน ระดับประเทศ 
  (ที่ 1 ของประเทศไทย) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม Testing Agency License for Cement Testing  จาก Los Angeles Department of Building and Safety
 • ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนด้านสารมลพิษ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ได้รับการรับรองคุณภาพปูนซีเมนต์ประเภท CEMI 42,5 R-NA และ CEMI 52,5 R-NA ตามมาตรฐาน DIN1164  จาก Landesmaterialprufamt Sachsen_Abhalt 
 • ได้รับการรับรองคุณภาพปูนซีเมนต์ประเภท CEMI 42,5 R-NA  และ CEMI 52,5 R-NA
  ตามมาตรฐาน DIN 1164-1 (10/94)  จาก Amtliche Materialprufungsanstalt Bremen

 • ได้รับการรับรองคุณภาพปูนซีเมนต์ประเภท
  CEMI 52,5 และ CEMI 52,5 R ตามมาตรฐาน NEN3550 จาก KOMO Productcertificate
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้าน การบริหาร และคุ้มครองด้านความปลอดภัย ในการทำงาน รวมทั้งด้านการจัดการและดูแล
  สภาพแวดล้อมในการทำงานจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม
 
ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
 • ครองสัดส่วนการตลาดเป็นอันดับ 2 ด้วยระยะ เวลาเพียง 3 ปี 
 • รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับมาตรฐาน สากลระบบ การจัดการด้านคุณภาพ
  ISO 9001 : 2000 สำหรับหน่วยผลิต รังสิตคลองหลวง จากสถาบันรับรอง
  มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำหรับหน่วยผลิต พุทธมณฑลสาย 5 จากสถาบัน BVQI (Bureau Veritas Quality International)
 • มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001 สำหรับหน่วยผลิตพุทธมณฑลสาย 5 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ธุรกิจเม็ดพลาสติค
 • ครองความเป็นผู้นำในสัดส่วนการตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศและไม่กี่รายในโลกที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต EVA

รางวัลและมาตรฐานที่ได้รับ

 • มาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในขอบข่ายการพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และเอทีลีนไวสนิลอะซีเตตสีพื้นฐาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001 หรือ มอก. 18001 ในขอบข่ายการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และเอทีลีนไวสนิลอะซีเตต สีพื้นฐาน รวมการจัดเก็บ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข