เกี่ยวกับเรา > ความเป็นมา
 
 
  • 2533
  • 2534
  • 2535
  • 2537
  • 2538
  • 2539
  • 2540
  • 2543
  • 2544


ดำเนินกิจการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE
(Low Density Polyethylene) 
ด้วยกำลังการผลิต 78,000 ตันต่อปี

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

จัดตั้งบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจ
คอนกรีตผสมเสร็จ

ดำเนินการผลิตปูนซีเมนต์ ด้วยกำลัง
การผลิต 2,900,000 ตันต่อปีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ รวมเป็น 5,800,000 ตันต่อปี 

ขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA (Ethylene Vinyl Acetate) รวมเป็น
158,000 ตันต่อปี

   เปิดโครงการปูนสำเร็จรูปขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ รวมเป็น 9,000,000
ตันต่อปี 

บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการปรับโครงสร้างหนี้ (Indicative Term Sheet) ร่วมลงนามสัญญาดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ซึ่งรวมถึงสัญญาหลักปรับโครงสร้างหนี้กับ
เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ 

ยื่นคำขอให้ฟื้นฟูกิจการและต่อมาศาลล้มละลายกลาง
มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท 

 
เจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางเห็นชอบในแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัท

เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าปูนซีเมนต์
จาก "TPI" เป็น "TPIPL"

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข