ทีพีไอ โพลีน กับสิ่งแวดล้อม
 
 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมาย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552

ทั้งนี้ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Public Scoping) (ค.1)
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท ห้องจามจุรี 42/2 หมู่ 2 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.2)
ในวันอาทิตย์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ โดยได้นำประเด็นข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวมาประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างรอบด้านและครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ปรึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ (Public Review) (ค.3) ดังกล่าว

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
ห้องลีลาวดี 79 หมู่ 1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ที่ทำการหมู่บ้านของท่าน หรือตามช่องทางดังนี้

1. ติดต่อบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์: 03-633-9111 ต่อ 1742 โทรสาร: 036-339-228-30 หรืออีเมล์ : eia_envtpipl@yahoo.com

2. ติดต่อบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด : โทรศัพท์: 02-322-5758; 088-468-0151 โทรสาร: 02-322-5729 หรืออีเมล์ : top-class204@hotmail.com

3. ไปรษณีย์: - บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

- บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
299/299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้า 150 เมกะวัตต์


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข