ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
 
ลิขสิทธิ์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีนจำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอสงวนสิทธิในข้อความ รูปภาพ และซอฟแวร์ทั้งปวงซึ่งเป็นของบริษัทฯ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สินค้าหรือบริการเท่านั้น บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านนำข้อมูลเหล่านั้นไปดัดแปลงหรือทำซ้ำ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องด้านเทคนิค ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้า

บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสินค้าในเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ ท่านไม่สามารถนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัทฯ

 

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข