เกี่ยวกับเรา > การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง
ให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ตลอดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

     บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายและวิธีการใช้ข้อมูลภายใน 

     ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า 
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท 
หรือบริษัทในเครือนอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดคณะทำงานดูแลงานต่างๆ เฉพาะเรื่อง 
และเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ หากจำเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลใดๆ จะมีการกำหนดบุคคลเป็นการเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ในการเปิดเผย 
ทั้งนี้ตามระเบียบวินัยและข้อบังคับพนักงานของบริษัท ก็ได้กำหนดบทลงโทษสูงสุด ถึงขั้นเลิกจ้างงานในกรณีของการนำข้อมูลภายในไปใช้ 

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากธุรกิจ (Business Risk) และด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) เพื่อให้บริษัทบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    

 
 
   
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข