เกี่ยวกับเรา > ผู้บริหารองค์กร
 
 
 • ผู้บริหารแผน
 • คณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริหาร
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • รายชื่อผู้บริหาร

ผู้บริหารแผน

ภายหลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งให้บริษัทเป้นผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 นั้น บรรดาสิทธิและหน้าที่ของผู้ทำแผนจึงตกเป็นของผู้บริหาร
แผน

แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดกรณีที่ผู้บริหารแผนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

 1. บริษัทในฐานะของผู้บริหารแผนได้เลิกกิจการ
 2. ศาลอนุญาตให้บริษัทลาออกจากการเป็นผู้บริหารแผน
 3. ศาลมีคำสั่งหรือตัดสินว่าบริษัทไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
 4. ศาลมีคำสั่งให้ผู้บริหารแผนของบริษัทพ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ผู้บริหารแผนไม่ดำเนินการ
  ตามแผนหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก่อใ้ห้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่บริษัท หรือ ขาด
  คุณสมบัติของผู้บริหารแผน หรือมีสาเหตุอื่นที่ไม่สมควรเป็นผู้บริหารแผนต่อไป หรือ
 5. สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนฟื้นฟูกิจการ
โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ซึ่งเป้นผู้บริหารแผนประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
3. นายกมล เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ
4. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
5. นายณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการ
6. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
7. ดร.นราศรี ไววนิชกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา เตชะนาวากุล
กรรมการ
10. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภา
กรรมการ
11. นายกิตติ วงศ์จริงตรง
กรรมการ
12. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
13. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการ
14. นายมนัส สุขสมาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
15. พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ โดยมี นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
  และข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 2. พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของ
  บริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
  ที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
 4. กำหนดเิงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
 5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา
  และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 6. ดูแลระบบการควบคุมภายใน และกำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
  ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 7. จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
  รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณะชนอย่างเหมาะสม
 8. ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงที่อาจเกิดขึ้น
  ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
6. นางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
7. นายกิตติ วงศ์จริงตรง กรรมการบริหาร
8. นางสาวสุจิตรา เตชะนาวากุล กรรมการบริหาร
9. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภา กรรมการบริหาร
10. นายชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการบริหาร

ผู้บริหารแผนได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทจำนวน 10 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มี
อำนาจลงนามแทนบริษัท โดย 2 ใน 10 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 1. บริหารและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
 2. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
 3. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
 4. แต่งตั้งและถอดถอนพนักงาน ตลอดจนกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน
 5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. ดร.นราศรี ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายมนัส สุขสมาน กรรมการตรวจสอบ
3.พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
 2. ดูแลให้ยริษัท มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
  มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการของคณะตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
  บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับของบรษัท
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเ้จ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่สาย LDPE
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่สาย LDPE
4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
6. นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
8. นายอนุกูล ปิยะปกรณ์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี
9. นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน

อำนาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 1. บริหารงานของบริษัทให้เป้นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามที่คณะกรรมการบริษัทในฐานะ
  ผู้บริหารแผนมอบหมาย โดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  ด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
 2. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้บรรลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
 4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 

 

 

 

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข