ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

แก้ไขปัญหาไข้หวัดนก

หยุดปัญหาโรค EMS

พิชิตโรค FMD

การใช้ผลิตภัณฑ์ ทีพีไอ
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ

  • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (28)
  • พืช (12)
  • ปศุสัตว์ (8)
  • สัตว์น้ำ (6)

สู้ภัยแล้งด้วยผลิตภัณฑ์ ออแกนิค ทีพีไอ


 

คลุกเคล้าให้เข้ากัน โปรยหว่านให้ทั่วพื้นที่เพาะปลูก
ในพื้นที่ 1 ไร่

 

ประหยัดต้นทุน เพียงไม่เกิน 600 บาท/ไร่ สู้ภัยแล้งใช้น้ำเพียงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ลดการใช้น้ำได้ถึง 6 เท่า เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืช ใช้น้ำน้อย ต้องสูตรนี้เท่านั้น

ข้อควรระวัง

มูลสัตว์จากหมูไก่และโคกระบือเป็นวัตถุดิบใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้สดๆ
ในการเพาะปลูก หากนำไปใช้สดโดยตรงกับพืชอาจเป็นอันตรายกับพืช สัตว์และผู้บริโภคพืช ผัก และผลไม้ ก่อนใช้ควรผ่านกระบวนการบำบัดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง

ใบรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 1 | 2

*ที่มา :คุณวิทยา ธนานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร และที่ปรึกษาโครงการผลิตภัณฑ์ออแกนิค บริษัททีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข